Historie
bjerkoya bf logo3

Bjerkøya båtforening ble stiftet i april 1985 og styres av medlemmene selv.

Arild Sando som var leder av båtforeningen fra 2000 til våren 2009 har gjort en oppsummering av disse årene. Denne perioden er den som har gitt oss det anlegget vi har i dag og har vært viktige i forhold til båtforeningens utvikling.

Årsmøtevedtak 2000:

Styret får fullmakt til å arbeide med planer om en utvidelse av bryggeanlegget. Båtforeningen hadde på dette tidspunktet lange ventelister på båtplasser fra folk i nærområdet som ønsket båtplass og de som var kvalifisert til å få plass. Men det var bare det at det ikke var noen omsetning på plasser. Styret vurderte da utbygging av anlegget og undersøkte hva som forelå av reguleringsplaner. Vi hadde en reguleringsplan som ikke var tilstrekkelig til vårt formål, og vurderte det da til at første steg i planene om en utvidelse måtte være å få på plass en godkjent reguleringsplan for bryggeanlegget vårt.

Firmaet Hindhamar i Drammen ble kontaktet og fikk etter hvert oppdraget med å utarbeide den nye reguleringsplanen og gjennomføre søknadsprosessen mot kommunen og fylket. Denne ble godkjent av Sande kommune 22.05.02.

Reguleringsplan

Kontakt med Firma Hindhamar inngått august 2000.

Første henvendelse til kommunen i brev av 30.08.00.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 11.05.01

Godkjent reguleringsplan 22.05.02

Reguleringsplanen omhandler utvidelse av bryggeanlegget med parkering og landanlegg, ramper etc.

Årsmøtevedtak 2002:

Styret får fullmakt til å starte utbygging av utvidet bryggeanlegg.

Parkering

Godkjennelse fra kommunen for opparbeidelse av parkeringsplassen ble gitt 05.09.02. Parkeringsplassen ble opparbeidet av Plan Bygg As vinteren/våren 2003.

parkeringsplassen2Hjelp og støtte fra kommunen var det verre med. Vi fikk brev fra Teknisk sjef om at parkeringsutfordringene måtte vi løse på egen hånd. Vi kunne ikke påregne og kunne gjøre bruk av parkeringsområdet ved dagens returpunkt for søppel.

For å løse parkeringsbehovet, tok vi kontakt med grunneieren og fikk tillatelse til å opparbeide parkeringen der den i dag ligger. Leieavtalen er inngått med Bjørn Mathisen i 2002. Denne avtalen er tinglyst og gjelder i 99 år. Leiesum er betalt frem til 2012.

Vi opplevde ganske snart at parkeringen vår ble benyttet av ikke-medlemmer. Dette var både folk på dagstur, hytteeiere og gjester på Killingholmen. Vi innførte da parkeringskort og ila etter hvert gebyr til enkelte for feilparkering. Dette problemet er fremdeles ikke fullgodt løst.

Klager på vår praktisering av parkeringsrestriksjonene var sendt kommunen hvor de resolutt aksjonerte og hevdet at vår praksis var i strid med gjeldende regler. Kommunen krevde vår skilting for privat parkering fjernet. Etter flere brev, henvisning til godkjente reguleringsplaner etc. aksepterte kommunen at de hadde tatt feil og aksepterte vår håndhevning av parkeringsvedtektene. Men de ønsket å få tilsendt parkeringskort slik at de kunne benytte vår parkering ved behov!

Brygger

Bryggerpavei2Godkjennelse fra kommunen for utbygging av bryggeanlegget ble gitt 04.03.03. Ferdigattest for bryggeanlegget er gitt 03.07.03.

Styret sendte ut en forespørsel til 3 bryggeleverandører for å få tilbud på et komplett anlegg ferdig montert. Etter noen forhandlinger valgte vi leverandør, Småbåthavner AS.

For å finansiere utbyggingen, var vi avhengig av å få solgt de fleste plassene før utbyggingen startet.

Salget gikk glatt. Kontrakt med Småbåthavner AS ble undertegnet 27.11.02, med leveranse våren 2003. Alle søknader til kommunen i forbindelse med utbyggingen skulle bryggeleverandør ha ansvar for. I mai/juni 2003 kunne vi ta de nye plassene i bruk.

Årsmøtevedtak 2004:

Styret får fullmakt til å bygge ny flytende vaktbu/klubbhus.

I planene for det nye bryggeanlegget lå også en ny vaktbu. Men hvor skulle den ligge? Arealet på land var og er svært begrenset. I tillegg så vi for oss problemer med byggetillatelse og bygging i strandsonen. Etter hvert dukket ideen om en flytende vaktbu opp. I tillegg ville ikke dette være søknadspliktig i forhold til byggetillatelse etc. I bryggeanlegget vårt hadde vi også 3 uproduktive hjørner som vi kunne benytte. Vaktbua ble planlagt og tegnet. Prisforespørsler ble sendt ut og årsmøte ga sin tilslutning til planene. Mye av innredningsarbeidet ble utført på dugnad. Juni 2005 kunne vaktbua tas i bruk.

Vaktbua2Planene om en uteplass kom raskt opp, og styret besluttet å bygge plattingen.

Alt dette har resultert i at vi i dag har et sosialt møtested som er mye brukt. Et sted for både tilfeldige og planlagte møter og begivenheter.

Jollebrygge/Utleiebrygge

Utvidelse og opprusting av Jollebrygga ble vedtatt på årsmøtet 2004 og gjennomført våren 2005. Strøm og vann ble montert på brygge i 2009.

Mudring

NIVA ble kontaktet i 2003. Kostnad for undersøkelser av bunnsedimenter for forurensning ville koste ca. kr. 60.000. Dette arbeidet er absolutt nødvendig for å kunne gå videre i søknadsprosessen for mudringsarbeidene. Veidekke "sjø" ble kontaktet for pris på mudring. Dette ble anslått til ca kr. 1 500 000.

I forbindelse med at kommunen la ny sjøkabel gjennom bruspennet og retning mot renseanlegget på Lersbryggen, rakk vi så vidt å komme på banen og få lagt ledningen inn i mot Møllabakken slik at den ikke skulle komme i konflikt med eventuell fremtidig mudring. Vårt forsøk på å få til en utvidelse av bruspennet for å bedre vanngjennomstrømningen, nådde vi ikke frem med. I forbindelse med arbeidet med sjøledningen, ble det målt store forurensninger i "muddermassene". Dette stoppet våre planer om mudring ganske ettertrykkelig, men det viste seg i ettertid at målingene var feil.

Foreningen vurderer nå mulighetene for mudring videre. Det vil være mulighetene for dumping av masser som bestemmer kostnadene for prosjektet. Det har de siste årene ligget restriksjoner på dumping, men mye tyder på at dette igjen kan endre seg.

Internett

Åpent nettverk i bryggeanlegget for medlemmene ble første gang satt i drift i 2008. Etter en del forsøk og prøvedrift er anlegget forsterket og i normal drift fra ettersommeren 2009.

Logg inn medlemmer